MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Ünvan: Leptis Magna Turizm Ticaret Limited Şirketi
Adres: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Blok No:2 D:43 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon: 0212 843 7050
Vergi Dairesi: Şişli
Vergi No: 6300884951
E-Posta: info@leptismagna.com.tr

2.  ‘MÜŞTERİ‘ ; (sözleşmede bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu ve hükümlerini gerçekleştirme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SÖZLEŞME ŞARTLARI :

– İş bu sözleşmesinin konusunu müşterinin, acente vasıtası ile aşağıda açıklanan şartlar ile birlikte Otel rezervasyon ve indirim aldığı ve-veya alabileceği hizmetleri oluşturmaktadır.

– Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir.

– Acente, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir.

MÜCBİR SEBEPLER:

Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması durumunda savaş, doğal afet, deprem, olağanüstü hal, rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb. sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda, tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, Acentenin sorumluluğu, Rezervasyon Sahibini, Acenteden bedel iadesi de dahil olmak üzere, başkaca herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

– Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda acentenin turu iptal etme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, acente turu iptal ederse, turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 7 gün kala bildirir (Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa bundan acente sorumlu tutulamaz.). Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir. Rezervasyon Sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel ağır hastalığı (ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla) veya birinci dereceden bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, resmi yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz bir kişiye devredebilir.

– Rezervasyon Sahibinin, turu yukarıdaki nedenlerle, 3. kişiye devredebilmesi için turun başlama tarihine en az 7 gün kala, tura katılma kartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, acenteye bildirmek zorundadır.

– Bu durumda devreden ve devralan acenteye karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Acente, turu devralanın işlemlerini (pasaport, vize, asi, vs.) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.)

– Rezervasyon Sahibi, başlangıcını kaçırdığı tura/konaklamaya, tur/konaklama devam ederken katılacağını yazılı olarak acenteye bildirmemesi halinde, acente, turun/konaklamanın başlangıcından 24 saat sonra rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, Rezervasyon Sahibi, acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

– İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslinin acenteye iadesi gerekmektedir. Taksitli satışlarda, Rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; acente üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa acente rezervasyon sahibine bir haftalık ek süre vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder.

– Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir.

– Müşteri bu tur rezervasyonu sözleşmesini, çağrı merkezi aracılığı, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

– Müşteri bu tur rezervasyonu ile iş bu sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acenta’ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartta bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

– Sözleşmede onayı bulunmayan ancak sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan diğer Tüketiciler, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibine/Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi onaylayan Rezervasyon Sahibinin/Tüketicinin işbu sözleşmeyi onaylaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, diğer Tüketiciler, sözleşmede onaylarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi/tüketici, acentenin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu beyan ve kabul eder.

– Rezervasyon Sahibi, acentenin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin, satın alınan tura ilişkin olarak bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle de acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

– Rezervasyon Sahibi, yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, yolculuk esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru hariç acentenin sorumluluğu yoktur. Acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru nedeniyle eşyanın çalınması veya kaybolması/zayi olması hallerinde, acente en fazla ulaşım bedelinin %50’sini tazminat olarak öder. Acente, Rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile birlikte bir tutanakla birlikte Kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Rezervasyon Sahibi, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunacaktır.

– Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle tesis tarafından tahsis edilen oda nedeniyle acente sorumlu tutulamaz.

– İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mucbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

– Yurtdışı turlarda bebekler dahil pasaport gerekmektedir. Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak gezinin başlangıcından 15 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde acente tarafından takip edilebilir. Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz. Kıbrıs uçuşları yurtdışı statüsünde sayıldığından ehliyet ile kesinlikle giriş çıkış yapılamaz. Nüfus cüzdanı veya pasaport ile giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilir. 18 yaş altı çocuklar, yanında anne, baba birlikte seyahat etme zorunluluğu vardır, aksi halde taraflardan birinin muvafakatnamesi gerekmektedir.

– Acente, kusuru ile işbu paket tur/konaklama sözleşmesini ifa edemez veya turun başlamasından sonra, acenteden kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, Acente TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümlerine göre iade ve zararı tazmin edebileceği gibi, tur bedeline dahil olmayan ek veya alternatif düzenlemeler ile de bedel iadesi ve zararın tazminini yoluna gidebilir. Ek veya alternatif düzenlemeler Rezervasyon Sahibi tarafından kabul edilip kullanılmış ise, Rezervasyon sahibinin bedel iadesi ve tazminat hakki sona erer.

– Acentenin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde, Tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde TÜRSAB İSTANBUL ÇİZELGESİ hükümleri uygulanacaktır. – Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

– Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.

– Müşteri otelle ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acente üzerinden yapamaz.

– Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde Kağıthane / İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri yetkilidir.

– Yukarıdaki voucher ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme Şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi onayladığını beyan etmesi üzerine, sözleşme taraflarca birlikte kabul edilmiştir ve sözleşme mail yoluyla müşteriye gönderilmiştir

TARİH :

 

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ İMZA :                                                                                      REZERVASYON SAHİBİ İMZA :